VAZGEÇİLMEZLERİMİZ

İnsan odaklı yapılar

Projelerimizi hayata geçirirken, insanların sürekli huzur içinde olabileceği yaşam

...devamı

Gerçek sağlamlık

Projelerimizi tasarlarken; hayatınızı keyifli, eğlenceli, konforlu kılmaya, kendinizi ayrıcalıklı hissettirmeye ve

...devamı

Yeşil yaşam alanı

Huzurlu atmosferiyle günün stresini unutturan bahçeler, estetik peyzajlar ve çocuklarınızın güvenle

...devamı

Hayatınıza estetik katıyoruz

Yaşadığınız ev, her şeyden önce sizi yansıtmalı. Güzelliği ve estetiğiyle

...devamı

Doğru lokasyonlar

Bilindiği üzere, projenin başarısındaki en önemli etken: doğru seçilmiş lokasyondur.

...devamı

Müşteri Memnuniyeti

Bugüne kadar inşa ettiğimiz tüm projeleri söz verdiğimiz zamanda ve söz verdiğimiz şekilde

...devamı

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 • ADA: Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

  AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

  AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

  BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir.

  CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

  CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

  CEBRİ İCRA: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.

  CEBRİ SATIŞ: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

  DEVRE MÜLK: Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekâna denir.

  EKSPERTİZ: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.

  EMSAL: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.

  DÖNÜM: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2.

  FERAĞ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem.

  FRANSIZ BALKONU: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.

  FERAGAT: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.

  GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.

  GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü.

  HACİZ: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulması.

  HİSSE TEVHİDİ: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.

  İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

  İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.

  İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

  İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

  İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

  İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

  İPOTEK: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

  İLAM: Mahkeme kararı demektir.

  İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.

  KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

  KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.

  KÂGİR: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

  KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.

  KAT MALİKİ: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.

  KAT MÜLKİYETİ: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.

  KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir.

  MAHZURLU: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan.

  MUHDESAT: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir.

  NAZIM PLANI: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

  NİZAM: Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

  NEV'İ: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev’i hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır.

  ORMAN KADASTROSU: Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespit edilerek haritaya bağlanması işlemidir.

  PAFTA: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri.

  PARSEL: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.

  RAKABE: Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.

  RESMİ SENET: Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.

  STÜDYO: Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan oda.

  ŞALE: Dağ evlerine verilen ad.

  ŞERH: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır.

  TEMELLÜK: Mülk edinme, mülk alma.

  TEMLİK: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek.

  TRAMPA: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.

  VAKIF TAVİZ BEDELİ: Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.

  VEFA HAKKI: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir.

  VERASET BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir.

  YETKİ BELGESİ: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir.

  YOLA TERK: İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.

  ZABIT DEFTERİ: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir.

  ZAYÎ: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir.

  ZİLYETLİK: Bir mal üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. 

 • Ada

  Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan ve çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası ve böyle bir yeri kapsayan yapılar takımı.

  Aile Konutu

  Evli eşlerin beraber yaşadıkları, evlilik ve aile hayatı sürdürdükleri, devamlı ikamet ettikleri konut (Medeni Kanun). Aile konutu, eşlerin sahibi olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar olabilir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla aile konutu olamaz.

  Akdi Faiz Oranı

  Sabit faizli konut finansmanı kredisi sözleşmelerinde yer alan faiz oranı.

  Akitli İşlemler

  Tapu Sicil Müdürlüğü’nde resmi senet düzenlenerek yapılan bütün işlemler. İpotek ve irtifak hakları akitli işlemlere örnektir.

  Akitsiz İşlemler

  Ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin (silme, iptal etme), düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılan işlemler.

  Bağımsız Bölüm

  Kat mülkiyetinde, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, Kat Mülkiyeti Yasasına göre, bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri.

  Balon Ödeme

  Kredi kullandırımı sırasında ödeme planında belirlenmiş tarihlerde yapılan toplu ödeme.

  Birincil Piyasa

  Finansman kuruluşlarıyla konut alıcılarının işlem yaptığı piyasa.

  BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)

  Banka ve sigorta şirketlerinin finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere, yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Yeni konut finansman sisteminde konut kredilerine BSMV muafiyeti getirilmiştir.

  DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)

  27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup, bu sigortayı sunmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum.

  Derece

  İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin bir birine üstünlüğü, tapu kütüğünde işgal ettiği derece ve sıraya göre belirlenir.

  Diğer İrtifak Hakları

  Malik, taşınmazı üzerinde belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları kurabilir.

  Eklenti

  Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda, bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler.

  Ekspertiz Raporu

  Gayrimenkullerin piyasa değerini ve yasal değerini belirleyen rapor.

  Erken Kapama

  Kredinin vadesinden önce, kalan anapara borcunun tamamının ödenmesi durumu.

  Erken Ödeme

  Tüketicinin konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam tutarın veya vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksitin vadesinden önce ödenmesi.

  Faiz

  Belirlenmiş kredi faiz oranı ile gün sayısına bağlı olarak anapara üzerinden hesaplanarak oluşan finans kurumu geliri.

  Faiz Riski

  Bankanın aktif ve pasifleri arasındaki bağlanma farkının faiz oranlarındaki beklenmedik değişimler nedeniyle bankanın net faiz geliri ve ekonomik değerini olumsuz etkilemesi.

  FBK

  İpoteklerin tescilinde kullanılan “Fekki (terkini) Bildirilinceye Kadar” anlamına gelen kısaltma.

  Fek

  Kaldırma; bir hukuksal sınırlamanın kaldırılması; ortadan kaldırma; sona erdirme; bitirme.

  Fer’i

  Ek, ilave

  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

  Gayrimenkuller ve gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföy işleten, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapabilen, minimum yüzde 49 halka açılma zorunluluğu olan ve kurumlar vergisinden muaf tutulan sermaye piyasası kurumu.

  Geçici Şerh

  Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgilisine süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma düşüncesine dayanan bir hukuki müessese.

  Gecikme

  Kredi geri ödeme planında belirtilen tarihlerde tahsilâtların yapılması.

  Gecikme Faizi

  Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına veya alacağa vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde uygulanacak olan ve oranı sözleşmede belirlenen faiz

  Hakediş

  Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine bunlarla ilgili sözleşme tutarlarının periyodik olarak mal sahibi tarafından ödenmesi.

  Hayat Sigortası

  Kredi müşterisinin kredi vadesi içinde vefat etmesi durumunda teminatı kredi borcuna mahsup edilmek üzere, birinci dereceden alacaklısı finans kurumu olacak şekilde yapılan sigorta türü.

  İbraname

  Sorumluluğun yerine getirildiğine dair belge.

  İmar Durumu

  Arsa ve yapı yönünden bir imar parselinin boyutlarını, sınırlarını, imar planında alacağı şekli, yapının teknik koşullarını belirten belge.

  İmar Planı

  Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü olduğu fiziksel plan.

  İnşaat Kat Alan Katsayısı (KAKS)

  Yapının bütün katlarındaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dâhil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamı.

  İnşaat Nizamı

  Cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alan

  Kampanyalı Satış

  Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satış türü.

  Kat İhtarnamesi

  Sözleşmeye göre vadesinde ödemelerin yapılmaması veya tahsilâtın güçleşmesi durumunda; kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin muaccel kılınacağını müşteriye bildiren ihtarname.

  Kat İrtifak Tapusu

  Ana gayrimenkulün vasfının arsa, bağ, bahçe, vs. olması sebebiyle hazırlanan ve uygulama projesine göre yapılan veya yapılması planlanan bağımsız bölümlerin niteliğini ve tapuda kaç arsa payı ile maliklerinin belirlenmiş olduğunu gösteren tapu.

  Kat İrtifakı

  Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, büro, dükkân, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.

  Kefalet

  Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmaması halinde, alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türü.

  LTV (Loan To Value)

  Kullandırılacak kredinin, ilgili konuta ilişkin ekspertiz değerine oranı.

  Merhun

  Rehinli mal

  Mevzii İmar Planı

  Plan sınırı bitişik olmayan, sosyal ve teknik yapısı kendi içinde çözümlenen plan.

  Muacceliyet

  Borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesi.

  Operasyonel Risk

  Yetersiz ve sorunlu iş süreçleri, personel ve sistemlerden veya dış etkenlerden kaynaklanan kayıplardır.

  Ödeme Planı

  Tüketiciye tahsis edilen konut finansmanı geri ödenmesinde esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tablo

  Rayiç Bedel

  1. Bir ekonomik değerin değerleme günündeki normal alım satım değeri; piyasa değeri. 2. Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatları.

  Resmi Senet

  Tapu Sicil Müdürlükleri’nde yapılan ipoteklere dair tüm işlemlerin dayanağı olan, kredi koşullarını, faiz, vade, ipotek şartları vs. içeren belge.

  Sabit Faizli Konut Kredisi

  Kullanılan Konut kredisinin faiz oranlarının sabit tutulması ve ödeme planının hesaplanması sonucunda belirtilen ödenecek miktarın kredi borcunun bitimine kadar aynı kaldığı kredi türü.

  Seküritizasyon

  Gelecekteki nakit akımlarına dayalı menkul kıymetleştirme yöntemi; gelecekte elde edilmesi beklenen nakde dayalı olarak yapılan menkul kıymetleştirmedir. Bu yöntemde, kaynak firma normal faaliyet süreci içerisinde, gelecekte elde etmeyi beklediği nakde dayalı olarak menkul kıymeti ihraç eder/ihraç edilmesini sağlar.

  Sitüasyon Tablosu

  Hakediş tablosu.

  Tahakkuk

  Gerçekleştirme; gerçekleşme; bir mal veya hizmet karşılığında borcun hesaplanması.

  Tahsilât

  Tahsil etmeler; para alımları.

  Takyidat

  Mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlayan, gayrimenkul üzerinde 3. kişiler lehine kurulmuş haklar.

  Takyidat Belgesi

  İlgili gayrimenkul üzerindeki 3. kişiler lehine konulmuş, mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlayan hakların tapu müdürlüğü tarafından talep edene bildirildiği belge.

  Tapu Senedi

  Taşınmaz malın tasarrufunda, mülkiyetin delili olan ve tapu dairelerince maliklere verilen, içerisinde malikin adı, taşınmazın durumu, sınırları, ölçüsü ve değeri belirtilen belge.

  Vade

  Süre, önceden belli edilen zaman. Konut kredilerinde kredi alımından kredi kapatmaya kadar geçen zaman dilimidir.

  Varlık Finansmanı Fonu

  İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığı.

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  İhraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan, alacaklar ve duran varlıkların teminatı altında ihraç edilen borçlanma senetleri

  Yakın İzleme

  Tüketici kredilerinde taksitin taksit vadesinden sonra, 30 gün içinde ödenmemesi durumunda kredinin otomatik olarak izlemeye alınmasını sağlayan ve ilgili müşteriye yeni bir kredi kullandırılmasını engelleyen sistem.

  Yapı Ruhsatı

  Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belge.

  Yasal Takip

  Kredi borçlusunun vadesi gelen borçlarını ödememesinden dolayı yasaların ve sözleşmelerin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde borçların muaccel hale getirilerek tahsil edilmesi. Zilyetlik: Bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hâkimiyeti.

  Zorunlu Deprem Sigortası

  DASK tarafından sunulan, konut niteliği taşıyan gayrimenkuller için yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası

   

 • Gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde yapıldığı takdirde süreç sorunsuz olacaktır. Öyleyse tapu alım-satım işlemleri nasıl yapılır, sorusunun yanıtı;

   

  Tapu işlemlerinizi tapuya gitmeden önce yapılacaklar ve tapu dairesinde yapılacaklar şeklinde iki gruba ayırmak doğru olacaktır.

   

  Tapu dairesine gitmeden önce

  - Eğer alıcı durumundaysanız, satın alacağınız gayrimenkulün tapu fotokopisini edinin. Elinizdeki tapu fotokopisiyle gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin emlak bölümünden emlak vergisi olup olmadığına bakın.

  - Satın alacağınız gayrimenkul eğer bir arsa ise, yerin köşe kazıkları ile sınırlarının belirlenmesini isteyin.

  - Gayrimenkulün imar bilgilerini edinin. binanın belediye imar müdürlüğünde bulunan onaylı projesindeki bağımsız bölüm numarası ile, tapu senedindeki numara uyuşuyor mu bakın.

  - Gayrimenkul eğer bir bina ise iskânlı ve DASK'lı olup olmadığını araştırın.

  - Tapu işlemleri için gerekli belgeleri edinin.

   

  Tapu alım-satım işlemleri için gerekli belgeler..

  - Satıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi, temiz belgesi.

  - Alıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi.

  - Ayrıca belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmış ise, ipotek evraklarının da hazır olması gerekli.

   

  Tapu dairesinde..

  - Satıcı, tapu dairesinde sıramatikten TC kimlik numarası ile sıra numarası alır.

  - Evrakların eksiksiz ise ön başvurunuz onaylanacaktır. Tapu dairesinde gerçekleşen incelemeden sonra satıcıya mesaj gelir. Mesaj içeriğinde tapu harcının nereye ödeneceği bilgisi ve akabinde randevu günü ve saati verilir.

  - Tapu harcı yatırılır.

  - Tapu dairesine, randevu saatinden en az 15 dakika önce gidilir.

  - Evraklar ile tapu harç dekontları ilgili memura verilir.

  - Başvuru numaranız anons edilince Akit Odası'na geçilir.

  - Akit Odası'nda tapu kayıtları imzalanır. 

  - En son müdürün imzasından sonra tapu belgesi teslim edilir.

   

  Tapu devir işlemleri nasıl yapılır?

  Tapu işlemi, alıcı ve satıcı tarafından ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde gerçekleştiriliyor. Alıcı veya satıcı bir sebeple gelemezlerse, noterden yetki verdikleri vekilleri de onlar adına alım satım yapabiliyor. Kredi kullanılıyorsa bankayı temsilen ipotek işlemlerini ve ödemeyi yapmak üzere bankanın avukatı da hazır bulunmalıdır. 

  Tapu işlemleri sırasında hem alıcı hem de satıcı, satış bedeli üzerinden binde 15 oranında ayrı ayrı tapu harcı ödemek zorundadırlar. Örneğin 100.000 TL’lik bir alım satımda tapu harcı, her iki taraf için de 1.500 TL’dir. Bundan başka satıcı 68 TL civarında döner sermaye harcı da ödüyor. 

   

  Tapu dairesinde yapılan satış esnasında izlenecek yol şöyledir: 

  1) İlgili kişi gerekli belgelerle birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat eder. 

  2) Başvuru fişi düzenlenir, tapu harçları müdürlükçe tahakkuk edilip, ilgili bankalarca tahsil ettirilir. 

  3) Akitsiz işlemlerde tescil veya terkin istem belgesi, akitli işlemlerde resmi senet tanzim edilir, ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzalanır. 

  4) Düzenlenen belgeler (tapu senedi, ipotek belgesi vb.) tasdik edilerek ilgiliye verilir.

   

  Tapu devri için gerekli belgeler nelerdir?

  Tapu müdürlüğünde gerçekleşen herhangi bir alım-satım işleminde bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Peki, "Tapu devri için gerekli belgeler" nelerdir, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

   

  Tapu devri için gerekli belgeler

   

  *Belediye Rayiç Bedeli Belgesi

  Alıcı veya satıcı tapu fotokopisi ile gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurup "Belediye Rayiç Bedeli Belgesi"bi alabiliyor. Belediyede yetkili kişi, ada parsel numarası ve tapuya kayıtlı isim bilgilerine göre gayrimenkul bilgilerine ulaşır ve belediye rayiç bedelini gösteren belgeyi veriyor.

   

  *Nüfus Cüzdanı

  Hem alıcının hem de satıcının yanlarında nüfus cüzdanının aslı ve birer fotokopisinin bulundurulması gerekiyor. Ayrıca satıcı için 1, alıcı için 2 fotoğraf isteniyor. Fotoğrafların daha önce kullanılmamış olup yırtık, üzerinde damga olmaması gerekiyor.

   

  *Vergi Borcu Yoktur Yazısı

  Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden alınan belge olan "Vergi Borcu Yoktur Yazısı" geçmiş döneme ait borçların dokümanını gösteriyor. Alım-satım işlemi öncesinde mutlaka bakılması gereken Vergi Borcu Yoktur Yazısı'nda borcun olması halinde tapuya gitmeden 1 gün önce gayrimenkul sahibine bu durumun iletilmesi, pazarlıkla anlaşılan son fiyat ne ise bu fiyat üzerinden karşılıklı anlaşma sağlanıp, bu fiyat düşülerek son fiyat belirlenmesi gerekiyor.

   

  *Tapu Aslı veya Fotokopisi

  Tapunun aslı veya fotokopisi önceden hazırlanarak, tapu müdürlüğünde yanlarında bulunması gereken belgeler arasında yer alıyor.

   

  *DASK

  Gayrimenkulün konut veya işyeri olması durumunda DASK sigortası şartı aranıyor. DASK yapılmadan tapuda alım-satım işlemi yapılamıyor. DASK'ın olmaması halinde 1 gün öncesinde alıcı, satın alacağı gayrimenkulün deprem sigortasını herhangi bir sigorta acentesinden yaptırabiliyor.

   

  *Vekâletname

  Tapu Sicil Müdürlüklerine alıcı ve satıcı birlikte gitmesi gerekiyor. Eğer tüm işlemler emlakçı veya tam yetkili kılınan kişi tarafından yapılacaksa önceden düzenleme şeklinde hazırlanmış vekâletname verilmelidir.

  Söz konusu belgeler şahıslar ve tüzel kimselerde farklılık gösterebiliyor. Tapu devri için gerekli belgeleri şahıslar ve tüzel kişiler olarak ayırmak gerekirse;

   

  Şahıslarda

  1.Tapu Aslı veya Fotokopisi

  2.Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

  3.4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta vs kimlikleri geçerli sayılmaz.

  4.Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

  5.İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekâleti, vasi ise vasi kararı istenir

  6.Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 x 4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet.

   

   

   

   

   

  Tüzel Kişilerde

  1.Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. İşlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

  2.Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

  3.Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

  4.Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekâletin aslı,

  5.Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

 • Aşağıdaki linke tıklayarak kolaylıkla, faiz oranı ve taksit sayısını doldurup, kredi taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz

   

  İndirmek İçin Tıklayınız

HAKKIMIZDA

Hakkı Kıratlı,1966 yılında Gaziantep’te sakız ve şekerleme üreticisi olarak iş hayatına başlamıştır. 1980 yılında ticari faaliyetini İstanbul’a taşıma kararı alarak Gaziantep Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’yi kurmuştur.

1994 yılında aile şirketlerinin uzantısı olarak Bursa’da Kıratlı Hafriyat İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. Hüseyin Ergün Kıratlı tarafından kurulmuştur.

Kıratlı, 2010 yılına kadar gıda sektöründe faaliyetlerini sürdürmüştür. 2010 yılına gelindiğinde, yönetim kurulu kararı ile gıda faaliyetlerinin Gaziantep Pazarlama Ltd. Şti. çatısı altında toplanmasına karar verilmiştir. Kıratlı Hafriyat İnş

...devamı